Featured post

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ : ฟุตบอลพลาสติก โดย สสส.

 

กีฬาสุขภาพ

กีฬาสุขภาพ

1.เกริ่นนำ

กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากอารยธรรมกรีกโบราณ ที่ชนชั้นปกครองและนักรบ คิดประดิษฐ์กิจกรรมการแข่งขันระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลขึ้นในยามว่างเว้นจากการสงคราม ซึ่งในยุคแรกๆกิจกรรมการแข่งขันยังไม่ได้เรียกว่า “Sport” แต่เรียกว่า “Fighting” ซึ่งจำลองรูปแบบการต่อสู้ หรือภารกิจของกองกำลังทหารที่ต้องปฏิบัติจริงในสนามรบ โดยมีอาวุธที่ใช้ในการสงครามนั้นเองเป็นอุปกรณ์ประกอบการต่อสู้ เช่น การวิ่งระยะทางไกล การยิงธนู การพุ่งแหลน การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง การต่อสู้ป้องกันตัวระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มด้วยอาวุธประจำตัว คือ ดาบ หอก โดยมีโล่และเสื้อเกราะเป็นเครื่องป้องกันตัว อาจมีสัตว์ที่ใช้ในสงครามร่วมด้วยเช่น การต่อสู้บนหลังม้า เบื้องต้นการแข่งขันแบบโบราณดังกล่าวมักจบลงด้วยการเสียชีวิตของฝ่ายแพ้ แต่โดยที่ชาวโรมันเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมสูงและรักในสันติภาพ จึงมีการปรับปรุงให้การแข่งขันมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีการกำหนดความเท่าเทียมและยุติธรรมระหว่างสองฝ่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “The Spirit of Sport” หรือ “จิตวิญญานของการกีฬา”ซึ่งหมายถึงการต่อสู้บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม นั่นคือการไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจนกลายเป็นมาตรฐานสากลแห่งกระบวนการแข่งขันกีฬาในยุคปัจจุบัน การแข่งขันกีฬาตามมาตรฐานสากลได้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การถือกำเนิดของกีฬา “โอลิมปิกสากล ยุคใหม่” โดยมีพื้นฐานความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของ “The Spirit of Sport” ดังกล่าว จากนั้นจึงมีการกำหนดเป็น“วาทกรรม” (Discourse) ประจำธงโอลิมปิคสากลว่า “EVER ONWARD” ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า “จิตวิญญานของการกีฬาจะเติบโตวัฒนาถาวรตลอดกาล”

กีฬาสุขภาพ

กีฬาสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมกีฬาก็เช่นเดียวกับกิจกรรมสังคม (Social activities) อื่นๆ ซึ่งย่อมไม่หยุดนิ่งอยู่กับมาตรฐานเดิมๆ แต่มีการคิดประดิษฐ์เทคนิคกระบวนการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายในการเล่นกีฬาแตกต่างกัน ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขทางสังคมยุคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บุคคลมีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา สถานที่ และองค์ประกอบอื่นๆ ทำให้บุคคลต้องการเล่นกีฬาที่มีวิธีการเล่นง่ายๆ สะดวกแก่การปฏิบัติ ไม่สิ้นเปลือง และที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) จึงมีการคิดประดิษฐ์กิจกรรมกีฬาประยุกต์จากกีฬามาตรฐานต่างๆที่มีอยู่แล้ว เพื่อตอบสนองความต้องการการเล่นกีฬาของกลุ่มคนที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบกับความต้องการกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเคร่งครัด เข้มงวด ที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันที่มักเป็นแหล่งกำเนิดของภาวะเครียดของคนในสังคม จึงส่งผลให้ “กีฬาประยุกต์” เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนทั่วไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ในฐานะเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดอันเกิดจากภาระการทำงาน และยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะเป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต และสุขภาวะทางสังคม เนื่องจากทุกคนสามรถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยง่าย

ปัจจุบันคนในสังคมค้นหาทางออกจากสภาพกดดันบีบคั้นนั้น ด้วยการแสดงเจตจำนงที่จะทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง กิจกรรมคลายเครียดมีให้เลือกไม่มากนัก เท่าที่มีอยู่และเป็นที่นิยมคือ กิจกรรมบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ซึ่งล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงและคนทั่วไปเป็นได้เพียง “ผู้ดู” ส่วนกิจกรรมกีฬาในรูปแบบกีฬามาตรฐานนั้นปัจจุบันถูกยกระดับขึ้นเป็นกิจกรรมเชิงธุรกิจ เช่น ฟุตบอลอาชีพ หรือ การแข่งขันกีฬานานาชาติอย่างกีฬาโอลิมปิก ต่างก็เป็นกิจกรรมที่แยกประชาชนออกมาให้มีฐานะเป็น “ผู้ดู”อีกเช่นกัน จึงเหลือแต่กิจกรรมกีฬาประยุกต์เท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมในฐานะ “ผู้เล่น”ตัวจริง ซึ่งไม่ใช่เล่นเพื่อแข่งขันเอาแพ้เอาชนะ แต่เป็นการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สังคมในเวลาเดียวกัน

กีฬาสุขภาพ

กีฬาสุขภาพ

2. กีฬาประยุกต์ : คืออะไร เพื่ออะไร ?

“กีฬาประยุกต์” แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Modified Sports” ซึ่งหมายถึงกิจกรรมกีฬาที่ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมกีฬามาตรฐาน ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) ทำให้เล่นได้โดยง่าย มีกฎ กติกา เท่าที่จำเป็น ไม่สลับซับซ้อน 2) ทำให้เล่นได้ทุกสถานที่ที่เป็นพื้นที่ว่างใกล้บ้านหรือที่พัก โดยไม่ต้องลงทุนเพื่อการก่อสร้างราคาแพง 3) ทำให้เล่นได้โดยไม่ต้องรอคนอื่นเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอตามที่กำหนดในกีฬามาตรฐาน และ 4) ทำให้เล่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเพียงเล็กน้อย ซึ่งทั้ง 4 เหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่เอื้อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกใช้กีฬาประยุกต์เป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของตนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอีกต่อไป
ฉะนั้น เพื่อทำให้การเล่นกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจำนวนมากมีความต้องการ เนื่องจากได้รับการปลูกฝังมานานว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ”นั้น กลายเป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมเล่นได้โดยง่าย จึงมีผู้นำกีฬามาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวางมาปรับลดมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานด้าน กฎ กติกา ขนาดพื้นที่ อุปกรณ์ และจำนวนผู้เล่น ให้มีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องมีกฏตายตัว ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถกำหนดกติกาการเล่นในบ้างเรื่องได้เอง เช่นกำหนดระยะเวลาของการเล่น การแต่งกาย แม้กระทั้งผลการแพ้-ชนะในการเล่นแต่ละครั้ง ดังนั้นหลักการและวิธีคิดตามแนวทาง “กีฬาประยุกต์”จึงเป็น “อุบาย” ที่แยบยล โดยประสงค์จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยเฉพาะกีฬายอดนิยมทั่วไป อย่าง ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล หรือกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาปรับลดมาตรฐานให้เป็น “กีฬาประยุกต์”ได้ทั้งสิ้น

 

มาราธอน กับ เครื่องดื่มสุขภาพ ibcbet

Q: ผมอยากวิ่งมาราธอนกับเค้าบ้าง (เห็นสาวๆ วิ่งกันเยอะ) ibcbet ต้องฟิตตัวให้พร้อมยังไงดี?A: คุณรู้หรือเปล่าว่า วิ่งมาราธอนจริงๆ มันกินระยะทางกว่า 50 กิโลเมตรเลยนะ สำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังสม่ำเสมอ คงไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆ จะกระโดดลงไปวิ่งแล้วเข้าเส้นชัยอย่างหล่อๆ ได้ ส่วนฮาล์ฟ มาราธอนก็มีระยะทางลดหลั่นลงมา 22 กิโลเมตรกว่าๆ และที่กำลังฮิตมากในหมู่หนุ่มสาวตอนนี้คือ วิ่งมินิมาราธอน 8 – 15 กิโลเมตรสิ่งที่ต้องสำรวจอย่างแรกคือ คุณมีโรคประจำตัวอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายชนิดนี้หรือเปล่า? ยกตัวอย่างเช่น โรคหัวใจความดันโลหิต หรือความเสื่อมของข้อต่อหัวเข่าถ้ามีก็อย่าฝืนแล้วหันไปหากีฬาอื่นที่เหมาะสมกว่า ต่อมาคือ ต้องลองวิ่งดูว่า ร่างกายขณะนั้นมีความพร้อมขนาดไหน? หมดแรงตอนวิ่งได้ไปเท่าไหร่?อาศัยการฝึกฝนเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บวกกับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะทางการวิ่งไปทีละนิดจนได้ครบเส้นทาง ส่วนเรื่องเวลานั้นเอาไว้ทำให้ได้ หลังจากร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งแล้ว ส่วนถ้ากลัวจะหักโหมก็ลงทุนซื้อที่วัดการเต้นจังหวะหัวใจ ใช้คอยเตือนเวลาวิ่งเร็วเกินไป

ปีนี้อากาศร้อนยาวนานเหลือเกิน เวลาร้อนจัดเราควรจิบเครื่องดื่มเย็นหรือร้อน ถึงจะดีกว่ากัน?A: ibcbet คงไม่มีอะไรผิดหรือถูกอย่างแน่ชัด เพราะหลายตำราเก๋าๆ ชี้ชัดไปเลยว่า ต้องเป็นเครื่องดื่มร้อนๆเพื่อใช้ความร้อนจากอุณหภูมิเครื่องดื่ม เข้าไปขับความร้อนภายในร่างกายออกมา แล้วจะช่วยให้รู้สึกเย็นและสดชื่นขึ้น แต่ก็มีคนค้านว่ายิ่งดื่มของร้อน ยิ่งจะทำให้เหงื่อแตกออกมายังกับสายน้ำ ทำให้เสื้อผ้าเปียกและมีสภาพไม่น่าดูเลยขณะที่เครื่องดื่มเย็นนั้นมีอุณหภูมิคนละขั้วกับบรรยากาศภายนอก คนทั่วไปจึงเข้าใจอย่างอัตโนมัติว่า มันสามารถดับความรู้สึกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งปัจจุบันมีการปรุงแต่งรสชาติให้มีหลายสูตรหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสูตรสมุนไพรดับร้อน หรือจะเป็นเฟรบเป้สูตรปั่น ให้ความเย็นละลายในปากและซึมซาบเข้าไปปลายลิ้นไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องดื่มขจัดความร้อนแบบไหน สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นคือ ยังไงร่างกายก็ต้องการน้ำเข้าไปทดแทนเหงื่อที่ถูกขับออกไป เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลและไม่หน้ามืดเป็นลมล้มพับลงไปก่อน เอาง่ายๆ ว่า ถ้าจะต้องไปทำกิจกรรมกลางแดดเปรี้ยง ก็ควรเหน็บน้ำสะอาดขวดพอเหมาะ ติดตัวเอาไว้จิบทีละนิดตลอดเวลา

sbo การทานอาหารโปรตีนสูงจะทำให้ไตวายเร็วขึ้น

หากคุณเป็นผู้ที่มีไตเสื่อมไปแล้ว sbo การทานอาหารโปรตีนสูงจะทำให้ไตวายเร็วขึ้น!!! ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นายแพทย์ผู้ไม่ยอมแก่ของเรามีคำตอบพร้อมเคล็ดลับดีๆ มาบอก

ผู้เขียนจะได้รับคำปรึกษาบ่อยครั้งจากผู้ชายกล้ามใหญ่ที่ผลตรวจสุขภาพพบว่า ค่าการทำงานของไตลดลง ทำให้เกิดความเชื่อว่านักกล้ามชอบเป็นไตวาย และเนื่องจากนักกล้ามมักจะทานอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูง ทำให้แพทย์หลายท่านเข้าใจผิดว่า อาหารโปรตีนสูงหรือเวย์โปรตีนทำให้ไตวาย ซึ่งคงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก่อนอื่นต้องขออธิบายว่าในปัจจุบัน การตรวจการทำงานไต ที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานก็คือการเจาะดูค่าครีเอตินิน(creatinine หรือตัวย่อคือ Cr)และค่า BUN (อ่านว่า บียูเอ็นโดยย่อมาจากคำว่า Blood UreaNitrogen กรุณาอย่าอ่านว่า บันที่แปลว่าขนมปังกลมๆ หรือถ้าเป็นแสลงก็แปลว่าก้น!) แต่เนื่องจากค่าครีเอตินิน ขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกาย ดังนั้นคนที่มีอายุมาก กล้ามเนื้อลีบเล็กลงก็จะยิ่งมีค่าคริเอตินินลดลง ผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงก็จะมีค่าครีเอตินินสูงกว่าผู้หญิง

และคนที่มีกล้ามมากๆ หรือทานอาหารเสริมเพิ่มกล้ามอยู่เป็นประจำ sbo  ก็จะมีค่าครีเอตินินที่สูงกว่าปกติเล็กน้อย(แต่ไม่ควรเกิน 1.5 mg%) ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นโรคไตวายได้ ซึ่งวิธีพิสูจน์สามารถทำได้ด้วยการตรวจพิเศษที่เรียกว่า ซีสตาตินซี (cystatin C) ซึ่งในนักกล้ามที่มีค่าครีเอตินินสูงกว่าปกติเล็กน้อยแต่การทำงานของไตเป็นปกติก็จะมีค่าซีสตาตินซีในระดับปกตินอกจากนั้น การตรวจปัสสาวะและการทำอัลตร้าซาวนด์ดูภาพไตก็จะให้ผลที่ปกติเหตุผลที่แพทย์มักจะบอกผู้ป่วยว่าการทานอาหารโปรตีนสูง เช่นเนื้อสัตว์และนมวัว ในคนที่มีไตเสื่อมไปแล้ว จะทำให้ไตวายเร็วขึ้นเป็นเพราะอาหารเหล่านี้จะส่งผลให้เลือดในร่างกายมีความเป็นกรดสูงไต (ซื่งเสื่อมอยู่บ้างแล้ว) จึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับกรด และเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น แต่สำหรับคนที่การทำงานของไตเป็นปกติการรับประทานอาหารโปรตีน

อาหารเสริมเพิ่มกล้าม วิเคราะห์บอล

บรรดาอาหารเสริมหลายชนิดในท้องตลาด ไม่ได้ช่วยในการเสริมกล้ามเนื้อ แต่ช่วยในการเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงาน หรือยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ ตัวอย่างเช่นคาร์นีทีน (conjugated linoleicacids), หรือ HCA (hydroxycitricacid) ซึ่งประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันของอาหารเสริมเหล่านี้ไม่สูงมากจึงไม่มีประโยชน์มากนักในคนที่ออกกำลังหนักๆเป็นประจำอยู่แล้ว ปัญหาของคนเล่นกล้ามที่กล้ามเห็นไม่เด่นชัดก็เพราะกล้ามที่มีอยู่ถูกซ่อนภายใต้ชั้นไขมัน มักจะเกิดจากการทานข้าวหรือของหวานที่มากเกินไป หรืออาจเป็นเพราะความเข้าใจผิดว่า การดื่มนมรสจืดไขมันต่ำ ช่วยเพิ่มกล้ามโดยไม่ทำให้อ้วน ส่งผลทำให้ได้น้ำตาลแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลรสจืด เข้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญเป็นพลังงานได้หมดและเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายภายหลังการออกกำลัง หลายคนมักจะหิว และมีแนวโน้มที่จะทานอาหารมากกว่าปกติ ทำให้การลดน้ำหนัก ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จ วิเคราะห์บอลจึงอยากจะแนะนำหนุ่มๆเราให้เตรียมเวย์ใส่ขวดเวลาไปยิม เพื่อผสมน้ำดื่มภายหลังการออกกำลังหนักๆ เพราะจะช่วยให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และอีกทั้งยังป้องกันอาการหิวตาลาย อันเป็นเหตุของการขาดความยับยั้งชั่งใจในอาหารมื้อถัดไปอีกด้วยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเวย์บางบริษัทผู้ผลิตก็จะเติมกรดอะมิโนบางชนิดลงไปในเวย์ แต่เนื่องจากกรดอะมิโนเหล่านี้จะทำให้เวย์มีรสขม ดังนั้นจึงมักจะถูกนำมาขายเป็นอาหารเสริมในรูปเม็ด ตัวอย่างเช่น กรดอะมิโน บรานช์เชน(BCAA) (ซึงผมไม่แนะนำในคนที่ทานเวย์ เพราะมีอยู่ในเวย์อยู่แล้วแต่จะให้ในคนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งมากกว่า)

กลูตามีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโน ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อ หรือ ครีเอตีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อ เนื่องจากโครงสร้างของครีเอตีนมีลักษณะคล้ายครีเอตินีน ซึ่งเป็นสารที่เราใช้วัดการทำงานของไต ทำให้มีแพทย์บางท่านเข้าใจผิด ว่า ครีเอตีนมีพิษต่อไตซึ่งไม่ได้เป็นความจริงหนึ่งในบรรดากรดอะมิโนที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ก็คือ อาร์จินีน ซึ่งร่างกายของเราสามารถสร้างเองได้ วิเคราะห์บอลจากซิทรูลีนหรือออร์นิทีน เราจึงมักจะพบกรดอะมิโนทั้งสองผสมอยู่กับอาร์จีนีนที่ขายเป็นอาหารเสริม ความสำคัญของอาร์จินีน คือการเป็นสารตั้งต้นของไนตริคออกไซด์ (NO) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว ยาที่ช่วยในการเพิ่มไนตริคออกไซด์ ในวงการแพทย์ได้ถูกนำมาเพื่อใช้เป็นยาขยายหลอดเลือด เช่น ในคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือแม้แต่กลไกการออกฤทธิ์ของไวอะกร้า(Viagra) ที่หนุ่มๆ FHM คงจะรู้จักเป็นอย่างดีก็เกิดจากการเพิ่มของไนตริคออกไซด์เช่นกันการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างไนตริคออกไซด์ เและหากเรารับประทานอาร์จินีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของไนตริค ออกไซด์ร่วมด้วยก็จะยิ่งเป็นการช่วยให้การสร้างไนตริคออกไซด์ มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนจะส่งผลโดยตรงทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขยายตัว มีเลือดไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้มีการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น

sbobet ฟุตบอลโลก 2014 จบแล้วยังไงต่อ

ฟุตบอลโลก 2014 เพิ่งจะรูดม่านลงไปไม่นานคอบอลก็เตรียมได้เฮกันอีกแล้วเมื่อฟุตบอลลีกยุโรปจะกลับมาเปิดฤดูกาลอีกครั้ง และลีกที่ฮิตที่สุดก็หนีไม่พ้น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ซึ่งฤดูกาลใหม่ 2014-15 นี้มีหลายอย่างที่ดูท่าว่าการแข่งขันจะเข้มข้นกว่าเดิม เราได้เห็นทั้งนักเตะและกุนซือหน้าใหม่ของหลายๆ ทีม นอกจากนั้นแล้วฤดูกาลใหม่มันยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมีอะไรบ้างโปรดติดตาม DIEGO COSTA (CHELSEA)เชลซี ยอมควักเงินมากถึง 32 ล้านปอนด์ เป็นค่าฉีกสัญญาดึงตัวหัวหอกสตาร์จาก แอตเลติโก มาดริดมาร่วมชายคาถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ นั่นหมายถึงหัวหอกทีมชาติกระทิงจะได้มาวาดลวดลายบนเวทีพรีเมียร์ลีก หลังจากยิงจนเบื่อแล้วที่ลีกสเปนนับเป็นความท้าทายของเจ้าตัวและแนวรับของทีมอื่นอย่างแท้จริง ข้อสงสัยที่ว่าแนวรับของลีกสเปนนั้นอ่อนกว่าที่อังกฤษหลายขุม มันจริงหรือไม่คงจะได้รู้กันจากผลงานของ คอสต้าALEXIS SANCHEZ (ARSENAL)หัวหอกความเร็วจัดรายนี้เนื้อหอมมากหลังจากจบฤดูกาลก่อน มีหลายทีมแย่งตัวกันแต่สุดท้ายไม่รู้ว่า อาร์แซน เวนเกอร์ ไปใช้สาลิกาลิ้นทองแบบไหนถึงกล่อม อเล็กซิส ซานเชสให้ยอมมาร่วมถิ่น sbobet เอมิเรตส์ สเตเดี้ยมด้วยราคา 35 ล้านปอนด์ จาก บาร์ซ่านักเตะในสไตล์ อเล็กซิส เหมาะสมอย่างยิ่งกับทีมปืนใหญ่ และจะมาเติมเต็มเกมรุกของอาร์เซน่อลให้น่ากลัวไม่แพ้ใคร

ANDRE HERRERA(MANCHESTER UNITED)เป็นอีกหนึ่งแข้งที่เก็บข้าวเก็บของจากลีกสเปนมาสู่ พรีเมียร์ลีก หลังจากกองกลางวัย 24 ปี ซื้อค่าฉีกสัญญาตัวเองเป็นเงิน29 ล้านปอนด์ (แมนฯ ยูไนเต็ดจ่ายให้) ประสบความสำเร็จในการย้ายมาสวมอาภรณ์ปีศาจสักทีหลังจากจีบกันมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อน แดนกลางที่อ่อนยวบของปีศาจแดงเมื่อปีที่แล้วจะได้รับการเติมเต็มจากการมาของเขาหรือไม่น่าติดตามเป็นอย่างมาก EMRE CAN & LAZAR MARKOVIC (LIVERPOOL)แบรนเดน ร็อดเจอร์ส มักจะมีสายตาเฉียบคมในตลาดนักเตะและครั้งนี้บี-ร็อด เลือกเสี่ยงกับดาวรุ่งวัย 20 ปีทั้งคู่ คนแรก  sbobetเอ็มเร ชาน ชาวเยอรมันในราคา9.75 ล้านปอนด์ จาก เลเวอร์คูเซ่น และ ลาซาร์มาร์โควิช ปีกทีมชาติ เซอร์เบีย จาก เบนฟิก้าด้วยราคาสูงถึง 20 ล้านปอนด์บางทีสองดาวรุ่งคู่นี้อาจได้โชว์ฟอร์มกันทันทีเลยก็ได้ เพราะบี-ร็อด ชอบให้โอกาสเด็ก WILLY CABALLERO (MANCHESTER CITY)ด้วยฟอร์มที่สาละวันเตี้ยลงของ โจ ฮาร์ทมานูเอล เปเยกรินี่ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาตัวผู้รักษาประตูฝีมือดีเข้ามาเสริม และก็ไม่ได้เลือกใครอื่นไกล วิลลี่ กาบาเยโร่ จอมหนึบวัย 32 ปีลูกน้องเก่าสมัยที่เขาคุม มาลาก้า ด้วยค่าตัว6 ล้านปอนด์ งานนี้ ฮาร์ท ต้องมีหนาวๆ ร้อนๆกับตำแหน่งมือหนึ่งในทีมแมนฯ ซิตี้ กันบ้างแล้ว

sbobet เต้นแอโรบิค กับ การปั่นจักรยาน

การเต้นแอโรบิคนั้น ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็เห็นแต่คนเต้นแอบิค เพราะเป็นที่นิยมกันในหมุ่มาก เนื่องจาก คุณสามารถขยับร่างกายด้วยท่วงท่าต่างๆ   ไปพร้อมกับเสียงเพลง ซึ่งความเหนื่อย มาพร้อมกับความสนุกสนานแถมได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยที่การเต้นแอโรบิคนั้นจะทำให้ระบบต่างๆสัมพันธ์กัน และแข็งแรงขึ้นเป็นอย่างมากทั้งระบบกล้ามเนื้อ กระดูก การไหลเวียนเลือด การหายใจ รวมถึงการเผาผลาญพลังงานได้อย่างมาก โดยการเต้นแอโรบิค 1 ชั่วโมงนั้นสามารถเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ 600 แคลอรี่ เลยทีเดียว สำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักให้ได้อย่างรวดเร็วควรต้องพึ่งกีฬาชนิดนนี้ เพราะณะที่เรากำลังสนุกกับการเต้นด้วยท่วงท่าแปลกๆ โดยผู้ที่เป็นแกนนำจะคิดท่า พิศดารจนคุณอดขำไม่ได้ ขณะเดียวกันร่างกายก็จะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งก่อให้เกิดความสุขและที่สำคัญไม่ต้องแข่งขันกับใคร จึงทำให้ไม่เกิดความเครียดเลย

การปั่นจักรยาน เหมาะสำหรับบางท่านผู้ที่ไม่ชอบออกไปไหน เพียงแค่ท่านลองมองหาตัวช่วยชั้นดีอย่างเครื่องปั่นจักรยาน สักเครื่องก็คงจะดีไม่น้อย โดยอาจจะเลือกเครื่องที่สามารถวัดระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการเผาผลาญพลังงาน หรือแบบที่สามารถเพิ่มแรงต้านในขณะปั่น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้เบิร์นไขมันของร่างกายให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของการออกกำลังด้วยเครื่องปั่นจักรยานยังทำให้คุณสนุกได้ โดยไม่พลาดรายการโทรทัศน์สุดโปรด แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรพลาดโอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์นักปั่นก็ควรลองมองหาประการณ์ใหม่ กับการหาโลเคชั่นดีๆ ด้วยการปั่นจักรยานคันเก่งเพื่อออกไปรับแสงแดดและบรรยากาศใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสดชื่น ผ่อนคลาย ซึ่งการปั่นแบบนี้สามารถเผาผลาญพลังงานได้ 250-600 แคลอรี่ต่อ 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว แถมสนุกอีกด้วย sbobet